Nieuws
Terug naar overzicht maandag 12 september 2022

12/05 - OVIS lanceert een eerste call tot projecten

OVIS zal meermaals per jaar oproepen lanceren voor projecten of studies die innovatie in de visserijketen helpen realiseren. Als eerste call opteert OVIS voor een algemene projectoproep die de titel kreeg “Koers richting energie-efficiëntie & algemene innovatie in de visserijketen”. Hiermee willen we de aanzet geven voor de introductie van nieuwe denkwijzen, oplossingen & methoden binnen de Belgische visserijsector. Om een idee te vormen wat het ondersteuningsfonds onder deze innovatie verstaat verwijzen wij graag naar de volgende beleidstekst.

De eerste projectoproep betreft een algemene call. Er worden bijgevolg geen restricties of limieten opgelegd aan het thema, zolang het projectvoorstel voldoet aan een duidelijke link met de visserij en past binnen het huishoudelijk reglement en de aanvaardings- en selectiecriteria die OVIS vooropstelt.

Niettegenstaande de algemene projectoproep genieten in het bijzonder voorstellen die een duidelijke verbetering van de energie-efficiëntie van de sector helpen bewerkstelligen onze aandacht. Het conflict in Oekraïne toont opnieuw de afhankelijkheid van de sector aan van fossiele brandstoffen bij de visvangst en -verwerking. De hoge brandstofprijs, die in de afgelopen maanden tot 30 à 40% boven de normale prijs steeg, bedreigt de rentabiliteit van de industrie. Oplossingen die deze afhankelijkheid binnen de hele keten helpen terugdringen zijn uitermate gewenst.

Voor verdere toelichting verwijzen we naar de website www.ovisvzw.be waar u aanvullende informatie over het ondersteuningsfonds, de evaluatieprocedure alsook de steunpercentages kan terugvinden.

Voorstellen op de call kunnen doorlopend tussen 13/09/22 en 13/10/22 ingediend worden via het e-loket van OVIS.

Aanmeldingsprocedure

De aanmelding van projecten verloopt uitsluitend via het e-loket, dat bereikbaar is via de website van OVIS (www.ovisvzw.be). Een initiële registratie vindt plaats door de zaakvoerder of een bestuurder van de rechtspersoon die het project aanvraagt. Na de verificatie van de identiteit van de aanvrager kunnen werknemers of derden aangesteld worden als hoofd- of projectverantwoordelijke om de feitelijke aanmelding via een template te vervolledigen, en dit voor een individueel project (van collectief belang) of een collectief project.

Een handleiding voor de registratie kan u hier terugvinden.

Projectvoorwaarden

Wij herinneren de aanvrager er aan dat voorstellen en begunstigden ingediend bij het Ondersteuningsfonds voor Visserij in Transitie moeten voldoen aan een aantal voorwaarden:

De lijst met mogelijke artikels op basis waarvan binnen deze call voorstellen kunnen worden ingediend bij het Ondersteuningsfonds voor Visserij in Transitie kan u hieronder terugvinden:

Prioriteit I: duurzame ontwikkeling van de visserijsector

1.1 Innovatie in de visserij (Artikel 26, Verordening (EU) nr. 508/2014)
1.2 Adviesdiensten in de visserijsector (Artikel 27, Verordening (EU) nr. 508/2014
1.3 Partnerschappen tussen wetenschappers en vissers om de overdracht van kennis te bevorderen (Artikel 28; Verordening (EU) nr. 508/2014)
1.4 Het stimuleren van het menselijk kapitaal, het scheppen van banen en de sociale dialoog (Artikel 29, Verordening (EU) nr. 508/2014)
1.5 De diversifiëring en nieuwe bronnen van inkomsten voor vissers (Artikel 30, Verordening (EU) nr. 508/2014)
1.6 Starterssteun voor jonge vissers (Artikel 31, Verordening (EU) nr. 508/2014)
1.7 De verbetering van gezondheid en veiligheid van vissers aan boord (Artikel 32, Verordening (EU) nr. 508/2014)
1.8 Voor systemen voor de toewijzing van de vangstmogelijkheden (Artikel 36, Verordening (EU) nr. 508/2014)
1.9 Voor het ontwerpen en uitvoeren van instandhoudingsmaatregelen en regionale samenwerking (Artikel 37, Verordening (EU) nr. 508/2014)
1.10 De beperking van de impact van de visserij op het mariene milieu en voor de aanpassing van de visserij aan de bescherming van soorten (Artikel 38, Verordening (EU) nr. 508/2014)
1.11 Innovatie in verband met de instandhouding van de biologische rijkdommen van de zee (Artikel 39, Verordening (EU) nr. 508/2014)
1.12 Bescherming en herstel van de mariene biodiversiteit en mariene ecosystemen en compensatie regimes in het kader van duurzame visserijactiviteiten (Artikel 40, Verordening (EU) 508/2014)
1.13 Energie-efficiëntie en mitigatie van de klimaatverandering (Artikel 41, Verordening (EU) 508/2014)
1.14 Verhoging van de brutotonnage van een vissersvaartuig ter verbetering van de veiligheid, de arbeidsomstandigheden of de energie-efficiëntie (Artikel 19, Verordening (EU) nr. 1139/2021

Prioriteit II: steun op het gebied van afzet en verwerking

2.1 Voor toegevoegde waarde, productkwaliteit en gebruik van ongewenste vangsten (Artikel 42, Verordening (EU) nr. 508/2014)
2.2 Vissershavens, aanlandingsplaatsen & afslagen (Artikel 43, Verordening (EU) nr. 508/2014)
2.3 Afzetmaatregelen (Artikel 68, Verordening (EU) nr. 508/2014)
2.4 Verwerking van visserij- en aquacultuurproducten (Artikel 69, Verordening (EU) nr. 508/2014)

Verdere opmerkingen of vragen?

Mocht u nog met verdere opmerkingen of vragen zitten over uw projecten of over de procedure kan u hiervoor steeds coördinator Frederik De Koninck contacteren op +32 486 071 853 of via frederik.dekoninck@ovisvzw.be

Delen: