WIE IS WIE?

Hieronder kan u meer informatie terugvinden over de samenstelling en de rol van de verschillende bestuursniveaus bij OVIS, en hoe de vzw bestuurd wordt. 

De structuur van OVIS bestaat uit drie afzonderlijke niveaus: bovenaan de algemene vergadering, vervolgens het bestuursorgaan en tot slot het personeel.

DE ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering is het hoogste orgaan binnen de vzw. Het omvat alle aandeelhouders die betrokken zijn binnen de vereniging en komt minstens eenmaal per jaar samen. De algemene vergadering heeft een controlerende rol ten opzichte van het bestuursorgaan en is onder meer verantwoordelijk voor belangrijke beslissingen zoals het goedkeuren van de jaarrekening, het aanpassen van de statuten en het goedkeuren van het intern reglement, alsook voor de aanstelling van de bestuurders uit het bestuursorgaan.

Op dit moment bestaat de Algemene Vergadering uit 5 leden bestaande uit evenveel vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties, als vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan.

Zetelen op dit ogenblik in de Algemene Vergadering: 

  • Bart Naeyaert (gedeputeerde provincie West-Vlaanderen, o.m. bevoegd voor landbouw & visserij)
  • Rederscentrale (producenten- en beroepsorganisatie reders ter zeevisserij)
  • Dirk Degrendele (reder Z.571)
  • Geert De Groote (reder Z.98)
  • ACV-Transcom (vakbond)
  • ABVV-BTB (vakbond)
  • ACLVB (vakbond)
     

HET BESTUURSORGAAN

Onder de algemene vergadering vinden we het bestuur. Het bestuursorgaan heeft de verantwoordelijkheid voor het nemen van de strategische beslissingen van de vzw, en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding over de organisatie. Hiertoe kan zij alle handelingen verrichten die zij nodig of nuttig acht om haar doel te bereiken.

Het bestuur van OVIS bestaat uit minstens evenveel bestuurders die de representatieve werkgeversorganisaties vertegenwoordigen als bestuurders die de belangen van de representatieve werknemersafgevaardigden behartigen. Het orgaan wordt voorgezeten door een externe voorzitter die niet tot beide bovenstaande categorieën behoort.

Op dit ogenblik bestaat het bestuur van OVIS uit 7 leden met stemrecht. Zij zijn aangesteld voor een termijn van zes jaar, doch kunnen worden herverkozen. Uit de leden wordt een ondervoorzitter en secretaris gekozen, die elke twee jaar wisselt tussen de respectievelijke werkgevers- en werknemersorganisaties.

Tot slot vaardigt de federale overheid een regeringscommissaris af naar het bestuursorgaan. Zij heeft een controlerende functie en ziet toe op een correcte aanwending en het beheer van de federale overheidsmiddelen. De regeringscommissaris heeft een vetorecht op alle beslissingen die uitgevaardigd worden door het bestuursorgaan. Aanvullend wordt elke samenkomst van het bestuur bijgewoond door een waarnemer van de Vlaamse overheid en de federale overheid. Zij bezitten echter geen stemrecht.

HET PERSONEEL

Het uitvoeren van de dagelijkse werking en beleid is in handen van een coördinator. Deze fungeert als het centraal aanspreekpunt en neemt de uitbouw en het beheer van de vzw ter harte. Daarnaast begeleidt het personeel ook de (potentiële) projecten vanaf indiening tot evaluatie. Eveneens staat deze in voor het lanceren en het begeleiden van de projectoproepen.

Hieronder kan u de huidige bestuursleden, regeringscommissaris en personeelslid aantreffen. 

Bart Naeyaert

Bart Naeyaert

Voorzitter;
Bestuurslid

Bruno Decordier

Bruno Decordier

Secretaris;
Bestuurslid

Kurt Callaerts

Kurt Callaerts

Ondervoorzitter;
Bestuurslid

Jessie Beernaert

Jessie Beernaert

Bestuurslid

Raf Burm

Raf Burm

Bestuurslid

Aline

Aline Parmentier

Bestuurslid

SanderMeyns

Sander Meyns

Bestuurslid 

Nathalie Dejaeger

Nathalie Dejaeger

Regeringscommissaris

Frederik De Koninck

Frederik De Koninck

Coördinator