Procedure

Kom hieronder te weten welke procedure een projectaanvraag van A tot Z bij OVIS doorloopt. 

STAP 1: INDIENEN VAN EEN FICHE PROJECTIDEE (OPTIONEEL)

U heeft een concreet idee dat de Belgische visserijsector collectief veiliger, duurzamer of innovatiever maakt en u wenst hiervoor financiering te bekomen? De eerste stap om een project in te dienen bestaat uit een optionele aftoetsing van uw projectidee via het indienen van een fiche projectidee. Het doel hiervan is tweeledig. Enerzijds wil men door een initiële screening de kwaliteit van de ingediende projecten verhogen. Anderzijds moet het document voorkomen dat onnodig werk door de mogelijke projectindiener of het personeel wordt verzet. Op basis van de terugkoppeling kan de indiener beslissen om oftewel zijn aanvraag in te dienen, of indien bij negatieve feedback het voorstel te herwerken.
 

STAP 2: INDIENEN VAN EEN PROJECTVOORSTEL TIJDENS EEN OPEN CALL

Elk kalenderjaar kunnen projecten a.d.h. een aantal documenten gedurende een vooraf aangekondigde periode enkel worden ingediend via het e-loket op de website van OVIS. Deze periode wordt ruim voordien via de website aangekondigd. Enkel tijdens deze periode kunnen projectvoorstellen worden ingediend. In de aankondiging wordt optioneel ook een thema en de steunintensiteit vooraf aangekondigd.
 

STAP 3: EVALUATIE VAN DE PROJECTEN

De beoordelingsprocedure bij het ondersteuningsfonds verloopt drieledig, en gaat onmiddellijk van start na het aflopen van de projectoproep. Eerder ingediende projecten genieten geen voorkeursbehandeling.

Een eerste selectie wordt door het personeel van de vzw zelf uitgevoerd. Hierin wordt het project afgetoetst aan de door OVIS opgestelde aanvaardingscriteria. Projecten die niet conform zijn aan de aanvaardingscriteria kunnen onmogelijk doorstromen naar de volgende ronde.

In een tweede ronde worden de resterende projecten onderworpen aan een wetenschappelijke toetsing. In deze wetenschappelijke toets gaan een aantal externe experten overeenkomstig hun expertise na of een projectvoorstel bijdraagt aan de verduurzaming van de sector, en of het voorgestelde project realiseerbaar is. Dit panel is samengesteld uit minstens een lid van OD Natuur, een lid van ILVO, alsook uit een of meerdere experten aangesteld door de vzw of door de hierboven vermelde vaste leden. Dit panel quoteert de binnengelopen projecten ook op basis van een aantal vooraf vastgelegde selectiecriteria (zie tabblad documenten), wat een oriëntatiemiddel oplevert die als hulpmiddel voor het bestuur kan dienen.

De voorgelegde projecten ontvangen een negatieve, verdeelde of positieve beoordeling. Enkel de als positief beoordeelde en verdeelde projectvoorstellen stromen door naar de laatste selectieronde. Negatief beoordeelde projecten kunnen in een volgende projectoproep aangepast opnieuw worden ingediend. In de mate van het mogelijke wordt steeds een vorm van feedback uit het adviesorgaan aan de projectaanvrager overgemaakt. Leden uit het bestuur en het adviesorgaan kunnen niet oordelen over projecten namens hun organisatie ingediend, zij kunnen enkel toelichting geven.

In de derde en finale selectieronde buigt het bestuur van OVIS zich over de finale (al dan niet gedeeltelijke) toewijzing van de financiële middelen, en maakt een gemotiveerde beslissing over de goed- of afkeuring van elk doorgestroomd project.
 

STAP 4: UITSCHRIJVEN VAN DE NOTIFICATIE      

De geselecteerde projecten ontvangen een notificatie van steunverlening. Dit document betekent het startschot van het project en bevat de modaliteiten eigen aan het goedkeurde project: de duurtijd, het totale steunbedrag, de verschillende tranches, het rekeningnummer van de projectaanvrager, etc. Na het ontvangen van de ondertekende notificatie kan de projectverantwoordelijke op het e-loket de procedure opstarten om een eerste schijf als voorschot op te vragen, en aldus het project op te starten.