OVIS-MIDDELEN

Meer te weten komen over de oorsprong van onze werkingsmiddelen? lees hieronder hoe de middelen bij het ondersteuningsfonds terechtkomen.

 

OVIS-MIDDELEN

Om haar opdracht degelijk uit te voeren, beschikt OVIS over eigen financiële middelen. De vzw heeft maximaal 16 miljoen euro ter beschikking voor haar activiteiten in de periode 2021-2028. Deze financiële ondersteuning komt in de vorm van een directe subsidie van federale overheidsmiddelen, en wordt daarom als staatsteun gezien.

Deze middelen worden verkregen via het Zeevissersfonds, dat namens de overheid de bedrijfsvoorheffing int op de lonen van het varend personeel van paritair comité 143. OVIS heeft recht op 33% van het verschil tussen de bijdrage afkomstig uit het innen van de bedrijfsvoorheffing en het bedrag van de fictieve bedrijfsvoorheffing. Jaarlijks komt dit neer op ongeveer twee miljoen euro, dat rechtstreeks aan OVIS wordt overgemaakt voor de projectfinanciering en de werkingskosten van de vereniging.

Dit stelt OVIS in staat om jaarlijks twee miljoen euro te besteden aan projecten in de Belgische visserij- en maricultuursector. Maximaal 10% van dit bedrag mag worden gebruikt voor interne werkingskosten. Als het budget voor een bepaald jaar niet volledig wordt benut, kan het jaarlijkse budget voor de daaropvolgende jaren maximaal met 20% worden verhoogd (tot een maximum van 400.000 euro), zolang het totaalbedrag voor de gehele periode niet wordt overschreden.

TRANSPARANTE WERKING

Om toe te zien op een billijke en correcte aanwending van de bovenstaande middelen ziet de vzw toe op een transparante werking. Hiervoor worden door de vereniging een aantal stappen ondernomen om dit te kunnen garanderen.

Alle projecten zijn bovendien terug te vinden op de website. Hier kan u de looptijd, promotor, budget, korte inhoud, etc. van alle goedgekeurde projecten terugvinden, en dit voor zowel de lopende als afgelopen projecten.

Aan de financiële zijde wordt een heldere werking gegarandeerd door de jaarlijkse doorlichting van de boekhouding door een onafhankelijke bedrijfsrevisor. Daarnaast worden alle jaarrekeningen ook digitaal beschikbaar gesteld via de Balanscentrale.

Tot slot waakt men ook vanuit de overheid op een goede werking van de vzw. Vanuit de federale en de Vlaamse overheid worden twee waarnemers en een regeringscommissaris naar het bestuursorgaan afgevaardigd, die samen moeten waken over de correcte naleving van de Europese, federale en Vlaamse wetgeving.