Documenten

Op deze pagina kan u de voor OVIS relevante documenten terugvinden. Deze documenten helpen de projectaanvrager om te controleren of zijn projectvoorstel of -idee voldoet aan de verschillende criteria die OVIS vooropstelt indien het project steun wenst te genieten.

Procedure

 

KERNFICHE PROJECTIDEE

U broedt op een vernieuwend idee voor de Belgische visserijsector maar bent niet zeker over de inhoud of over de financiële modaliteiten? Wenst u voor het overgaan tot de definitieve indiening om eens gedachten over uw project uit te wisselen met de vzw? Deel (optioneel) aan de hand van dit document beknopt uw projectidee met het bestuur van OVIS en kom snel te weten of uw idee past binnen onze scope. De kernfiche kan doorlopend worden ingevuld en per e-mail overgemaakt worden aan het personeel van OVIS ter evaluatie.

AANVAARDINGSCRITERIA (Bijlage I)

Dit document omvat de algemene aanvaardingscriteria die een project bij OVIS in acht moet nemen. Hierin kan u zowel de algemene, bijzondere als de projectspecifieke aanvaardingscriteria opzoeken waaraan het project moet voldoen. Daarnaast omvat het document ook een lijst met acties of investeringen die door OVIS niet betoelaagbaar zijn. Ook aanvullende informatie over co-financiering en de wetgeving op overheidsopdrachten zijn hier terug te vinden.

SELECTIECRITERIA (Bijlage II)

Dit document bevat de selectiecriteria die OVIS hanteert. Hier vindt u meer info over de verschillende criteria waarop een project bij OVIS wordt gequoteerd, en hoe deze score tot stand komt. 

MAXIMALE STEUNINTENSITEIT (Bijlage III)

Aan de hand van dit document kan de potentiële indiener meer te weten komen over de maximale steunintensiteit waarop zijn projectvoorstel bij OVIS potentieel recht heeft.

HANDLEIDING VOOR DE KOSTENPOSTEN & DE AANVRAAG VAN UITBETALINGEN BIJ OVIS (Bijlage IV)

In dit document kan u de procedure terugvinden hoe een betalingsaanvraag bij OVIS plaatsvindt. Daarnaast worden ook de verschillende kostenposten die bij OVIS mogelijk zijn toegelicht. Zo kan u optimaal geïnformeerd uw projectvoorstel vervolledigen. 

HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK VAN HET E-LOKET

Dit document licht het gebruik van het e-loket toe. Hierin kan de gebruiker aantreffen hoe hij een user-id kan aanmaken, hoe een projectvoorstel op het e-loket wordt ingediend alsook hoe een betalingsaanvraag via het e-loket kan worden aangevraagd. 

STATUTEN

De statuten beschrijven de doelstellingen van de vzw, scheppen een duidelijk beeld van de werking en beschrijven de rechten en plichten die de verschillende organen binnen OVIS hebben. In functie van het nieuwe Wetboek Vennootschappen & Verenigingen (WVV) werden de statuten van de vereniging geüpdatet. De huidige versie dateert van 14 december 2023.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BIJ OVIS

Het huisreglement dient als aanvulling van de statuten en omschrijft ze uitgebreider. Verder wordt ook de werking van de vzw OVIS hier uitgebreid uiteengezet. Bijzondere aandacht gaat hierin naar de procedure die projecten moeten doorlopen, en de beoordeling waaraan projecten worden onderworpen.

COMMUNICATIEVERPLICHTING

LOGO

De promotor van alle door OVIS gefinancierde projecten wordt gevraagd om in alle schriftelijke communicatie, websites, video's en rapporten ( zowel fysiek en digitaal) te verwijzen naar het onderstaande OVIS-logo en te refereren naar OVIS vzw in alle in functie van het project geproduceerde documenten.

OVERIG

BELEIDSTEKST

Dit document schetst de context waarin OVIS ontstond, en schetst in grote lijnen welke richting OVIS wil uitgaan binnen de verschillende aspecten van de visserijketen. Het biedt een gedeeltelijk antwoord op de vraag wat OVIS nu net onder duurzaam en innovatief ziet.