Bereik & begunstigden

 

Twijfelt u of uw project of de begunstigde wel past binnen OVIS? Ontdek hieronder meer over de reikwijdte van projecten en wie in aanmerking komt als indiener bij OVIS.

© Pascal Vandecasteele
Blue wave Blue wave Blue wave

INHOUD VAN PROJECTEN

Het type van projecten dat voor financiering bij OVIS in aanmerking komt verschilt voor een groot deel van andere financieringsmechanismen (zoals het EFMZVA-FIVA, ZeeBONK, Provinciaal reglement ter ondersteuning van Belgische kustvaartuigen, etc.). Zo kunnen individuele investeringsprojecten met een focus op een enkele onderneming niet bij het ondersteuningsfonds worden ingediend. In die optiek is steun voor individuele nieuwe netten, straalbuis, boegschoef, sattelietantennes, VSAT, led-verlichting niet mogelijk bij OVIS, zelfs indien de investering milieuvriendelijker, veiliger, ergonomischer of duurzamer is dan de oorspronkelijke installatie.

Projecten die steun willen genieten bij OVIS moeten steeds ressorteren onder de categorie collectieve projecten. Hiermee bedoelen we projecten van algemeen nut voor de hele visserij- en maricultuursector, of algemene acties. Uniek aan deze projecten is dat ze steeds moeten voldoen aan alle volgende drie cumulatieve voorwaarden:

 1. De actie/het project is van  collectief belang, en;
 2. De actie/het project heeft een  collectieve begunstigde, en;
 3. De actie/het project vertoont  innovatieve kenmerken  of  biedt toegang tot de resultaten.

Onder collectief belang verstaan wij zaken die de belangen van een individuele onderneming overstijgen, en wanneer de actie ten bate staat van de bredere visserijgemeenschap (bvb. het verbeteren van de veiligheid, de verlaging van het brandstofgebruik, selectiviteit van vistuigen bevorderen, de ontwikkeling van nieuwe essentiële vaardigheden, samenwerking binnen de sector faciliteren, mentaal welzijn van vissers stimuleren, divers onderzoek, etc.).

Met collectieve begunstigde wensen we dat de in een project aangewende staatsteun niet alleen individuele ondernemingen of exploitanten bevoordeelt, maar de voordelen verdeelt over een bredere groep belanghebbenden binnen de sector. I.t.t. individuele begunstigden moet in dit geval een groep of een entiteit op zijn geheel profiteren van de uitvoering van een bepaalde actie, programma of project. 

Daarenboven moet elk potentieel projectvoorstel ook volledig inpasbaar zijn in de door OVIS opgenomen artikelnummers in de aanvaardingscriteria (klik hier om dit document te openen).

Een selectie van mogelijke projectvoorstellen- en ideeën kan u hieronder ter illustratie aantreffen. Deze lijst is niet-exhaustief.

 • Kosten van onderzoek en implementatie van klimaatvriendelijke brandstoffen en van energie-efficiëntie van vaartuigen; 
 • De aanpassing van het visserij-onderwijs en de verbetering van de beroepsvaardigheden alsook de ontwikkeling van nieuwe opleidingsmethoden en -hulpmiddelen;
 • De bevordering van het imago van een groene duurzame visser als hoeder van de zee; 
 • Onderzoek en ontwerp van innovatieve productieprocessen;
 • Projecten rond veilig werken en de verbetering van de arbeidsomstandigheden;
 • Het duurzaam bijdragen tot een beter beheer of de instandhouding van visbestanden; 
 • De bevordering van selectieve vangstmethoden of vistuigen en de vermindering van bijvangsten; 
 • Het opruimen van verloren vistuig op de zeebodem ter bestrijding van het probleem van spooknetten; 
 • Investeringen betreffende voorzieningen en infrastructuur voor productie, verwerking, afzet en afvalverwerking;
 • Etc. 
   

BEGUNSTIGDEN

In tegenstelling tot andere subsidiemogelijkheden zijn de mogelijke begunstigden ook zeer strikt omschreven in de goedkeuring die OVIS mocht ontvangen van de Europese Commissie. In de goedgekeurde staatsteunmaatregel staat vermeld dat de steun vanuit OVIS steeds gericht moet zijn op de kmo’s die actief zijn in de visserij- en maricultuursector in de provincie West-Vlaanderen. Deze categorie omvat de productie, visverwerking en afzet van visserij- en maricultuurproducten. Dit betekent dat elke door OVIS gefinancierde actie steeds deze groep van ondernemingen (on)rechtstreeks als begunstigde (van de steun) moet kennen.

Daar staat tegenover dat projecten die een andere (eind)begunstigde hebben van de actie (bijvoorbeeld sport- of recreatieve visserij, offshore- en windenergiesector, toeristische en culturele sector, milieubeschermingsorganisaties, etc.) niet in aanmerking kunnen komen voor steun.

Een sterk afgelijnde lijst van begunstigden betekent echter niet dat enkel deze groep van kmo’s uit de visserij- en maricultuursector projecten bij OVIS kunnen indienen. Zolang de aanvaardingscriteria de promotor niet uitsluiten of steun limiteren kunnen allerhande ondernemingen en organisaties collectieve projecten namens de bredere sector indienen. Dit omvat o.m. overheden, onderzoeks- en kennisinstellingen, ondernemingen, groepen van ondernemingen, afslagen, producenten-, vissers- en brancheorganisaties, scholen, NGO’s, etc.