Nieuws
Terug naar overzicht woensdag 31 mei 2023

31/05 - TWEEDE PROJECTOPROEP BIJ OVIS VAN START VANAF 15/06

Het bestuur van het Ondersteuningsfonds voor Visserij in Transitie (OVIS) kondigt een tweede projectoproep aan voor innovatieve projecten binnen de Belgische visserijsector. Onder de titel “Vissen voor onze toekomst: naar een duurzamere en veiligere visserij” worden tussen 15/06/23 tot en met 15/09/23 voorstellen verwelkomd die bijdragen aan de transitie naar duurzame visserijondernemingen en richting een duurzaam visserijbeheer.

OVIS financiert sinds 2022 projecten die bijdragen aan het bevorderen van de duurzaamheid en innovatie binnen de visserijsector. Hieronder vallen zowel de productie, verwerking als de afzet van visserijproducten. Het jaarlijks budget hiervoor bedraagt een kleine 2 miljoen euro. 

Nieuwe projectoproep

Net als de vorige projectoproep betreft dit opnieuw een algemene call. Er wordt bijgevolg de nodige vrijheid gegeven op het vlak van indieners, domeinen en de steunmogelijkheden. 

Desondanks wil men specifiek in deze call de nodige aandacht vragen voor zowel de duurzaamheid als veiligheid binnen de sector. Visserij kent nog steeds een gemiddeld aantal ongevallen dat heel wat hoger ligt dan bij heel wat andere beroepen. Het zinken van een Belgisch vaartuig in februari van dit jaar toont nogmaals de risicovolle aard van het beroep aan. Innovatie die de sector veiliger maakt of risico’s verlaagt zijn meer dan ooit welkom. Daarnaast blijft ook de vraag tot duurzaamheid in de brede zin van het woord een hot topic. Dit kan onder meer gaan van het inzetten op een verhoogde energie-efficiëntie, minder bodemberoering, het ondersteunen van een duurzaamheidserkenning, etc. 

Projecten die bij OVIS voor financiering in aanmerking willen komen moeten aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen. De voorstellen moeten bovenal collectieve projecten zijn. Dit betekent projecten van algemeen nut voor de hele sector of algemene acties. Bij OVIS is er geen ruimte voor individuele investeringsprojecten. Daarnaast moeten de (onrechtstreekse) begunstigden van de projecten steeds de kmo’s binnen de visserijsector zijn. De in te dienen projecten moeten ook steeds inpasbaar zijn binnen een in de aanvaardingscriteria opgenomen steunartikel, en voldoen aan de specifiek hieraan verbonden voorwaarden. Tot slot mogen projectvoorstellen niet meer dan 1,8 miljoen euro bedragen. 

Enkele voorbeelden van projecten die mogelijks in aanmerking kunnen komen voor steun bij OVIS zijn de volgende acties (niet-exhaustief): 

  • Innovaties rond veilig werken;
  • Kosten voor onderzoek en de implementatie van klimaatvriendelijkere brandstoffen en naar energie-efficiëntie van vaartuigen;
  • Levenslang leren en de aanpassing van aspecten van het visserijonderwijs;
  • Onderzoek naar selectieve vangstmethoden en/of vistuigen, en de vermindering van de bijvangsten;
  • Initiatieven die het imago van een groene duurzame visser als hoeder van de zee bevorderen;
  • Etc.

Het bestuursorgaan van OVIS voorziet in deze call een maximale steunintensiteit van 100 % van de in aanmerking komende kosten. Hiervoor moeten projecten weliswaar succesvol de gehele evaluatieprocedure doorlopen en de goedkeuring ontvangen van het bestuur van de vzw. Het spreekt voor zich dat projecten met veel innoverende kenmerken een grotere kans hebben om als laureaat gekozen te worden. Hiervoor kan de selectiecriteria bij OVIS hulp bieden. Alle mogelijke in aanmerking komende kosten kan u terugvinden in het document aanvaardingscriteria. Voor de uitwerking en indiening van uw projecten moedigt het bestuur van OVIS (sectoroverschrijdende) samenwerking aan met andere partijen.

Hoe indienen? 

Geïnteresseerden kunnen vanaf 15 juni hun project doorlopend aanmelden via het e-loket, te bereiken via www.ovisvzw.be. Na de registratie van de gebruiker kan u alle relevante vereiste documenten en inlichtingen aantreffen op het e-loket. Projecten moeten exclusief via het e-loket van de vzw worden ingediend. 

Voor verdere vragen of opmerkingen rond de nieuwe projectoproep,de mogelijkheid van uw project of over het e-loket verwijzen wij naar de website www.ovisvzw.be of kan er steeds contact met het personeel van de vzw worden opgenomen via de onderstaande kanalen.

De uiterste indiendatum voor projecten ligt op 15 september 2023 om 23:59.

frederik.dekoninck@ovisvzw.be
+32 456 11 67 63
Jacobsenstraat 1 8400 Oostende

Links

Aanvaardingscriteria bij OVIS

Delen: