Over OVIS

OVIS is een financieel instrument die innovatieve oplossingen voor de Belgische Noordzeevisserijsector financiert, en wenst zo bij te dragen aan een solidere toekomst voor de kmo's actief in de lokale visserijketen.

Het Ondersteuningsfonds voor Visserij in Transitie werd in 2017 opgericht door de betrokken sociale partners en overheden als antwoord op de talrijke uitdagingen waarmee de sector wordt geconfronteerd. Sinds 2022 is de vzw actief en financiert ze via projectoproepen collectieve projecten binnen de sector die de duurzaamheid en innovatie stimuleren.

Blue wave Blue wave Blue wave

Onze visie

Economische activiteiten hebben slechts een toekomst in de mate dat ze duurzaam zijn. Ook dit is van tel voor de visserijsector. OVIS wil hier als spil optreden om deze duurzaamheid te faciliteren binnen de Belgische visserij.

Wij willen dit realiseren door selectieve steun te geven aan projecten die op langere termijn bijdragen aan positieve structurele wijzigingen op zowel de economische, ecologische als sociologische dimensie van de sector. Om op deze structurele wijzigingen toe te zien doet OVIS beroep op een wetenschappelijke adviesraad.

Bij OVIS wordt de gehele visserijketen betrokken. Naast vissers zelf worden ook de visverwerking en -afzet opgenomen in de scope van het ondersteuningsfonds. En dit met oog voor zowel werkgevers als -nemers.

De projecten die OVIS steunt moeten op termijn leiden tot een dynamischere, gezondere en stabielere Belgische visserijsector.

 

Collectieve Projecten

Het is binnen OVIS niet mogelijk om individuele investeringssteun te ontvangen voor uw onderneming binnen zowel de productie, verwerking en/of afzet van visserijproducten.

Het ondersteuningsfonds kan enkel projecten betoelagen die behoren tot de categorie collectieve projecten.

Overeenkomstig de definitie in art. 95, lid EFMZV (Verordening (EU) 508/2014) worden dergelijke projecten geïnterpreteerd als projecten van algemeen nut voor de hele sector, of algemene acties die worden uitgevoerd in kader van:

 • Steun die valt onder titel V, hoofdstukken I, II, of IV van Verordening (EU) 508/2014, en;
 • Acties die voldoen aan elk van de volgende criteria, namelijk:
 1. De actie is van collectief belang;
 2. De actie heeft een collectieve begunstigde;
 3. De actie heeft innovatieve kenmerken, in voorkomend geval, op plaatselijk niveau; of biedt openbare toegang tot de resultaten.

De collectieve projecten moeten bovendien steeds gericht zijn op het scheppen van voorwaarden om een rationele en verantwoorde exploitatie van de visbestanden op duurzame basis te waarborgen. 

Voorbeelden van dergelijke collectieve projecten kunnen onder meer de volgende zaken zijn (niet-exhaustief):

 • Kosten van onderzoek en implementatie van klimaatvriendelijke brandstoffen en van energie-efficiëntie van vaartuigen; 
 • De aanpassing van het visserij-onderwijs en de verbetering van de beroepsvaardigheden alsook de ontwikkeling van nieuwe opleidingsmethoden en -hulpmiddelen;
 • De bevordering van het imago van een groene duurzame visser als hoeder van de zee; 
 • Onderzoek en ontwerp van innovatieve productieprocessen;
 • Projecten rond veilig werken en de verbetering van de arbeidsomstandigheden;
 • Het duurzaam bijdragen tot een beter beheer of de instandhouding van visbestanden; 
 • De bevordering van selectieve vangstmethoden of vistuigen en de vermindering van bijvangsten; 
 • Het opruimen van verloren vistuig op de zeebodem ter bestrijding van het probleem van spooknetten; 
 • Investeringen betreffende voorzieningen en infrastructuur voor productie, verwerking, afzet en afvalverwerking;
 • Etc. 

 

Het team

OVIS bestaat uit een raad van bestuur die de krijtlijnen van de vzw uitzet. Deze raad beslist ook over de projecten die in aanmerking komen voor steun. Zowel de voorzitter als de leden hebben een duidelijke link met de visserijsector, zij het als werkgever, vertegenwoordiger van de werknemers uit de sector of als deel van het beleid dat ook de visserij omvat. De raad van bestuur wordt ter nazicht aangevuld door een (federale) regeringscommisaris.

De dagelijkse werking van de vzw is in handen van de coördinator. Naast het centrale aanspreekpunt ziet deze ook toe op de uitbouw en beheer van de vzw en de begeleiding van nieuwe en lopende projecten en calls.

Bart Naeyaert

Bart Naeyaert

Voorzitter;
Bestuurslid

Bruno Decordier

Bruno Decordier

Secretaris;
Bestuurslid

Kurt Callaerts

Kurt Callaerts

Ondervoorzitter;
Bestuurslid

Jessie Beernaert

Jessie Beernaert

Bestuurslid

Raf Burm

Raf Burm

Bestuurslid

Aline

Aline Parmentier

Bestuurslid

SanderMeyns

Sander Meyns

Bestuurslid 

Nathalie Dejaeger

Nathalie Dejaeger

Regeringscommissaris

Frederik De Koninck

Frederik De Koninck

Coördinator

Blue wave Blue wave Blue wave