Documenten

Op deze pagina kan u de voor OVIS relevante documenten terugvinden. Deze documenten helpen de projectaanvrager om te controleren of zijn projectvoorstel of -idee voldoet aan de verschillende criteria die OVIS vooropstelt indien het project steun wenst te genieten.

Procedure

AANVAARDINGSCRITERIA (Bijlage I)

Dit document omvat de algemene aanvaardingscriteria die een project bij OVIS in acht moet nemen. Hierin kan u zowel de algemene, bijzondere als de projectspecifieke aanvaardingscriteria opzoeken waaraan het project moet voldoen. Daarnaast omvat het document ook een lijst met acties of investeringen die door OVIS niet betoelaagbaar zijn. Ook aanvullende informatie over co-financiering en de wetgeving op overheidsopdrachten zijn hier terug te vinden.

SELECTIECRITERIA (Bijlage II)

Dit document bevat de selectiecriteria die OVIS hanteert. Hier vindt u meer info over de verschillende criteria waarop een project bij OVIS wordt gequoteerd, en hoe deze score tot stand komt. Hierna kan u ook een overzicht aantreffen van de maximale steunpercentages waarop de begunstigde van een project recht heeft, of naargelang de actie die wordt ondersteund.

STATUTEN

De statuten beschrijven de doelstellingen van de vzw, scheppen een duidelijk beeld van de werking en beschrijven de rechten en plichten die de verschillende organen van OVIS hebben. Dit betreft de versie van 26/10/2017.

HUISREGLEMENT

Het huisreglement dient als aanvulling van de statuten en omschrijft ze uitgebreider. Verder wordt ook de werking van de vzw OVIS hier uitgebreid uiteengezet. Bijzondere aandacht gaat hierin naar de procedure die projecten moeten doorlopen, en de beoordeling waaraan projecten worden onderworpen.

OVERIG

BELEIDSTEKST

Dit document schetst de context waarin OVIS ontstond, en schetst in grote lijnen welke richting OVIS wil uitgaan binnen de verschillende aspecten van de visserijketen. Het biedt een gedeeltelijk antwoord op de vraag wat OVIS nu net onder duurzaam en innovatief ziet.